Oferujemy

 

Nadzory inwestorskie: posiadamy inspektorów nadzoru we wszystkich branżach. Osoby pracujące na tym stanowisku działają w imieniu Inwestora pilnując, aby realizowany projekt budowlany odpowiadał przyjętym założeniom i spełniał obowiązujące normy. Inspektor dba o jakość wykonywanych prac i stosowanych materiałów, ma również prawo wstrzymania prac, jeśli stwierdzi poważne nieprawidłowości. W zakres obowiązków wchodzi:

 • kontrolowanie zgodności przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, z projektem budowlanym, dokumentacją techniczną
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż.
 • wykonywanie kosztorysów
 • przeprowadzanie kontroli budowy
 • kontrolowanie uprawnień pracowników, w tym kierownika budowy
 • prowadzenie dzienników budowy
 • oddanie budynku do użytkowania
 • przygotowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń


Sporządzenie opinii technicznych i ekspertyz: Świadczymy usługi związane z wykonaniem opinii technicznych i ekspertyz. Opinie techniczne mają na celu ocenę faktycznego stanu obiektu, który poddany jest oględzinom, jak również przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji obiektu. Opinia może być wydana dla całego obiektu, poszczególnych elementów ogólnobudowlanych, konstrukcji i materiałów.


Ekspertyzy techniczne poza elementami związanymi z oględzinami obiektu i dokumentacji, poparte są badaniami i wyliczeniami dla poszczególnych elementów konstrukcji. W ekspertyzie zawarta jest ocena stanu obiektu, jak również informacje związane z dalszym użytkowaniem obiektu lub elementu poddanego sprawdzeniu. Wskazane są miejsca potencjalnych uszkodzeń, sposoby naprawy i ryzyka jakie są związane z brakiem podjęcia czynności.

 

Kierownik budowy. Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zapewnienie dokonań wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie do odbioru: uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, ponadto przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem.


Doradztwo związane z procesem budowy.


Z uwagi na posiadaną wiedzę związaną z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi świadczymy szeroko pojęte usługi związane z doradztwem dla Inwestora z sektora prywatnego i publicznego. Na każdym etapie procesu budowy pojawiają się pytania, wątpliwości, które Nasz zespół jest w stanie bardzo szybko rozwiązać zarówno pod względem technicznym jak i kosztowym. Pomagamy w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, kontrolujemy i wykonujemy harmonogramy rzeczowo-finansowe, pomagamy w znalezieniu rzetelnych wykonawców, rozliczamy finansowo inwestycje.


Przeglądy okresowe budynków - zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane do przeprowadzania okresowych przeglądów obiektów budowlanych, wykonujemy następujące usługi:

Przegląd roczny i półroczny polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników, występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Przegląd pięcioletni polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
Przegląd pięcioletni obejmujący badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;


Odbiory mieszkań, budynków.


Świadczymy usługi związane z odbiorami technicznymi całych budynków, jak również odbiorami lokali. Usługi polegają na sprawdzeniu zgodności z Normami, warunkami technicznymi i wskazaniu wad i odchyłek powstałych po dokonaniu odpowiednich pomiarów.